OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ Duyurusu

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ Duyurusu

Şirketimiz Yönetim Kurulu 6 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirdikleri 2012/07 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararları almışlardır.

“Şirket” ana sözleşmesinin şirket unvanına ilişkin 2. , yönetim kurulu ve süresine ilişkin 11. ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin 13. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmek suretiyle değiştirilebilmesi için 30/09/ 2012 tarihinde saat: 11,00 gerçekleştirilecek olağanüstü Genel Kurulun tasvibine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM;
1. Açılış ve divan heyeti teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Ana sözleşmenin şirket unvanına  ilişkin 2.,Yönetim Kurulu ve süresine ilişkin 11. ve Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin 13.maddelerinin değiştirilmesi için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul’un  onayına sunulan Şirket Ana sözleşme Tadil Tasarısının değerlendirilmesi,

ESKİ ŞEKLİ
Unvan
Madde 2 Şirketin unvanı “BALO - Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Anonim Şirketi” dir, bu unvan aşağıdaki maddelerde “Şirket” kelimesiyle ifade olunmuştur.

YENİ ŞEKLİ
Unvan
Madde 2 Şirketin unvanı “BALO BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYONLAR ANONİM ŞİRKETİ” dir, bu unvan aşağıdaki maddelerde “Şirket” kelimesiyle ifade olunmuştur.

ESKİ ŞEKLİ
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 11  “Şirket”in işleri ve idaresi “Şirket” Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek 11 (on bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Ancak “Şirket”te pay sahibi olmayan kimseler “Şirket” Yönetim Kuruluna üye seçildikleri takdirde, bunlar “Şirket”te pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Hisse sahibi olan bir tüzel kişi, Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Bununla birlikte tüzel kişinin temsilcisi olduğu belirtilecek gerçek kişiler, Yönetim Kurulu üyesi seçilebilirler.

             Böylece “Şirket” ortağı tüzel kişinin temsilcisi olarak “Şirket” Yönetim Kuruluna üye seçilen gerçek kişilerin işe başlayabilmeleri için, kendilerinin  “Şirket”te pay sahibi sıfatı kazanmaları gerekmez, temsil ettikleri tüzel kişinin “Şirket”teki paylarının, Yönetim Kurulu işine başlanabilmesi için Kanunun öngördüğü asgari tutardaki miktarı bu amaçla kişinin “Şirket”e tevdi edilmiş sayılır.

                Öte yandan “Şirket” in tüzel kişi ortağını temsilen “Şirket” Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebetleri kesildiğinde, üye sıfatını, kendiliğinden kaybederler. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; (A) gurubu hisseleri temsil eden tüzel kişi ortağın Yönetim Kurulunun göstereceği yeni temsilci adayı, üyeliği sona eren önceki temsilcinin görev süresini tamamlamak üzere, “Şirket” Yönetim Kurulunca üye olarak atanır.

            Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilirler; süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu üyelerinin tümünü veya bir veya bir kaçını, her zaman görevden alıp, yerlerine seçimle yeniden görevlendirme yapabilir.
 
       
   “Şirket” Genel Kurulunca, “Şirket” Yönetim Kurulu üyelerinden 3’ü (üç) “Şirket”in (A) grubu pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından 4’ü (dört) “Şirket”in (B) gurubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından ve kalan 4 (dört) üyesinin ise “Şirket”in (C) gurubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

               Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı’nın (A) gurubu pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından, 2 (iki) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının 1’inin (bir) (B) gurubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, 1’inin (bir) (C) gurubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

YENİ ŞEKLİ
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 11 “Şirket”in işleri ve idaresi, “Şirket” Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından ya da pay sahipleri dışından seçilecek 11(on bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; (A) grubu hissedarın kendi Yönetim Kurulunun belirleyeceği yeni yönetim kurulu üyesi, üyeliği sona eren önceki yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere, “Şirket” Yönetim Kurulunca üye olarak atanır.

                 Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler; süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu üyelerinin tümünü veya bir kaçını, her zaman görevden alıp, yerlerine yeniden seçimle görevlendirme yapabilir.                 
  “Şirket” Genel Kurulunca, “Şirket” Yönetim Kurulu üyelerinden 3’ü (üç) “Şirket”in (A) gurubu pay sahibi tarafından gösterilecek adaylar arasından, 4’ü (dört) “Şirket”in (B) gurubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından ve kalan 4(dört) üyenin ise “Şirket”in (C) gurubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
                 Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı’nın (A) gurubu pay sahibi tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 (iki) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının 1’inin (bir) (B) gurubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, 1’inin (bir) (C) gurubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
ESKİ ŞEKLİ
Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 13 “Şirket” Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının, yazılı ve gündemli çağrısı üzerine ayda en az bir defa “Şirket” merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinden en az ikisinin birlikte, yazılı, gerekçeli ve gündemli çağrı istemi üzerine, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve eğer çağrılı bir toplantı varsa, bu üyelerin çağrı gündemini çağrılı toplantı gündemine eklemek zorundadır.

       “Şirket” Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle, “Şirket” Yönetim Kurulu toplantısı “Şirket” merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.

        Yönetim Kurulu en az 7 (yedi) üye ile toplanır, kararlar toplantıya katılan en az 5 (beş) üyenin oyu ile alınır. Ancak, alınan kararlarda; karara katılanların en az ikisinin (A) gurubu hisseleri temsil eden üyelerden olması zorunludur. Aksi takdirde karar alınmamış sayılır.

       Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurulca saptanacak, toplantı başına huzur hakkı veya aylık ya da yıllık ücret ödenebilir.

YENİ ŞEKLİ
Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 13  “Şirket” Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının, yazılı ve gündemli çağrısı üzerine en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinden en az ikisinin birlikte, yazılı, gerekçeli ve gündemli çağrı istemi üzerine, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve eğer çağrılı bir toplantı varsa, bu üyelerin çağrı gündemini çağrılı toplantı gündemine eklemek zorundadır.

         Yönetim Kurulu en az 7 (yedi) üye ile toplanır, kararlar toplantıya katılan en az 5 (beş) üyenin oyu ile alınır. Ancak, alınan kararlarda; (A) grubu pay sahibi ile (A) grubu pay sahibi tarafından gösterilen üyelerden herhangi birinin veya (A) grubu pay sahibi tarafından gösterilen iki üyenin karara katılması zorunludur. Aksi takdirde karar alınmamış sayılır.

        Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurulca saptanacak, toplantı başına huzur hakkı veya aylık ya da yıllık ücret ödenebilir.

4. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanun’un 25. maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan tüzel kişi temsilcilerinin istifalarının görüşülmesi
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
6. Dilek ve öneriler, kapanış.

06.09.2012

Diğer Haberler


BALO Yönetim Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi

17.08.2015 BALO Yönetim Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi

BALO Yönetim Kurulu 17 Ağustos 2015 günü Ankara TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirildi.  


BALO ve RCA ortak Girişim Gözlemleme Komite Toplantısı İstanbul’da yapıldı

03.08.2015 BALO ve RCA ortak Girişim Gözlemleme Komite Toplantısı İstanbul’da yapıldı

Avusturya menşeili Avrupa’nın büyük demiryolu tedarik firmalarından Rail Cargo Avusturya (RCA) ile planlanan ortak girişim için, her iki tarafın Yönetim Kurulu düzeyinde temsil edildiği “Gözlemle Komite Toplantısı” 3 Ağustos 2015, Pazartesi günü UTİKAD merkez ofisinde gerçekleştirildi.


BALO Yönetim Kurulu Görev Dağılımı gerçekleştirildi

31.07.2015 BALO Yönetim Kurulu Görev Dağılımı gerçekleştirildi

2 Temmuz 2015’de gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda 3 yıllığına göreve seçilen yeni BALO Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirmişlerdir.


Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Harun KARACAN, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER'i ziyaret etti

23.07.2015 Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Harun KARACAN, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER'i ziyaret etti

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Harun KARACAN, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER'i 23.07.2015 Perşembe günü makamında ziyaret etti.BALO'dan Kayseri Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsasına Ziyaret

09.07.2015 BALO'dan Kayseri Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsasına Ziyaret

BALO İcra Kurulu Üyesi ve TOBBUND Genel Müdürü Selçuk YILMAZ ve BALO İş Geliştirme Koordinatörü Burak DİNÇ ortaklarımızdan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut HİÇYILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Celal HASNALÇACI'yı makamlarında ziyaret etti.


BALO Yönetim Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi

03.07.2015 BALO Yönetim Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi

BALO Yönetim Kurulu 1 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.


BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu Ankara TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

02.07.2015 BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu Ankara TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu Ankara TOBB Sosyal Tesisleri’nde 02.07.2015 tarihinde gerçekleştirildi.​


BALO Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı

16.06.2015 BALO Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı

Türkiye'nin uluslarası taşımalarında demiryolunun payını arttırma, çevreci ve ekonomik taşıma modelleri geliştirme hedefi ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde kurulan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) servisi ve sistemi BALO İş Geliştirme Koordinatörü Burak Dinç tarafından, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda katılımcılara aktarıldı.


BALO Çerkezköy Terminal Ziyareti

18.05.2015 BALO Çerkezköy Terminal Ziyareti

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Harun KARACAN ve Başkan Yardımcısı Süleyman YOLCU, BALO'nun Nisan ayından itibaren Türkiye operasyonlarını gerçekleştirdiği Çerkezköy Terminalinde Gümrük ve TCDD yetkilileri ile 18 Mayıs Pazartesi günü bir araya gelerek, inceleme ve değerlendirmelerde bulunmuşlardır.


BİZE ULAŞIN

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

/h4>
Merkez Ofis
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı TOBB İkiz Kuleler, D Blok K-28 Çankaya Ankara Türkiye +90 312 221 6 099
info@balo.tc
İzmir Ofis
Umurbey Mah. İşçiler Cad. No:143/A Kahramanlar Alsancak 35230 Konak-İZMİR +90 232 479 0 999
info@balo.tc